• Izaberi znanje za budući posao

Konferencija: „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“

Info

  • Četvrtak, 20. listopad 2016. u 9.00 sati
  • Sveučilišni odjel za stručne studije Kopilica 5, 21000 Split
  • Konferencija je namjenjena učenicima/studentima njihovim roditeljima, nastavnicima, ravnateljima/dekanima, donosiocima odluka
Vrijeme Program
9:00

• Otvaranje konferencije

- Tomislav Đonlić, prof. - privremeni pročelnik UO za društvene djelatnosti SDŽ-a
9:15

• "Škola: jučer, danas, sutra"

- Ninočka Knežević, prof. - ravnateljica (otvaranje konferencije, predstavljanje škole, predstavljanje projekta)
9:30

• Predstavljanje novoizrađenih kurikuluma:

• "Mikroelektronika u fizici"
- Maša Raljević, prof. (IV. gim MM)

• "Zvuk i biofizika slušanja"
- Gorjana Karaman, prof. (IV. gim MM)

• "In - Vitro"
- Maja Antolić, prof. (IV. gim MM)

• "Eksperimentarij"
- Ojdana Barčot, prof. (IV. gim MM)

• "Nutricionizam i Mediteranska prehrana"
- Višnja Banić, prof. (IV. gim MM)

• "Mogućnosti odgojno obrazovnog sustava RH prilagodbi zahtjeva otvorenog europskog tržišta u području STEM-a i ICT-a"
dr.sc.Jana Šic Žlabur

• "Predstavljanje Ljetne škole STEM, na Sveučilišnom odjelu za stručne studije"

- mr.sc. Ivica Ružić (CSS)
11:30

• Završna riječ organizatora

• Dodjela potvrda o stručnim usavršavanjima nastavnicima gimnazije (programi usavršavanja održani u sklopu projekta "MGMK")

Novosti

October 24, 2016

Održana završna konferencija projekta MKMG

20.10.2016. godine u Splitu je održana završna konferencija projekta „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“ IV. gimnazije Marko Marulić u Splitu i partnera: Medicinski fakultet Split (MF), […]
October 17, 2016

Dan «Otvorenih vrata IV. gimnazije Marko Marulić»

U sklopu projekta «Moderne kompetencije za modernu gimnaziju», dana 15.10.2016. (subota) s početkom u 9.00 sati održane su radionice naziva:   Eksperimentarij In vitro Mikroračunala u […]
October 17, 2016

Bili smo i u osnovnim školama

Pojedinim osnovnim školama, učenicima i učiteljima, na području Splitsko dalmatinske županije, predstavljene su aktivnosti IV. gimnazije Marko Marulić te mogućnosti odabira novoizrađenih fakultativnih predmeta u okviru […]

KRATKI OPIS PROJEKTA

Svrha i opravdanost projekta

44,1% osoba mlađih od 25 godina je registrirano pri HZZ-u. Ovakvo alarmantno stanje nije rezultat samo lošeg makroekonomskog stanja u državi, već i neusklađenog obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada. (1) Gimnazijski kurikulumi su se tek neznatno mijenjali od 1994. godine što za posljedicu ima programe koji nisu bazirani na ishodima učenja prema standardima HKO-a pa nisu harmonizirani s Europskim kvalifikacijskim okvirom. (2) Gimnazijski program se svodi na reprodukciju velike količine informacija koje učenicima obogaćuju opću kulturu, međutim, ne ostavlja im mogućnost kritičkog promišljanja, razrade ideja i inovacija. (3) Većina predmeta su obligatorna, a jako je malo izbornih i fakultativnih što znači da se gimnazijalcima oduzima mogućnost izbora nastave u odnosu na vlastite preferencije i sposobnosti. (4) Nastava se izvodi isključivo na teorijskom nivou,što je suhoparno i neadekvatno s obzirom na galopirajući tehnološki i znanstveni progres. Ovaj nedostatak posebno pogađa prirodoslovne predmete jer je u njihovoj esenciji praktična, pokusna nastava. (5) Kao rezultat toga, dio učenika ima averziju prema prirodoslovnim predmetima jer im je nastava apstraktna i nedovoljno konkretizirana što kao posljedicu ima da čak 41% studenata STEM studijskih programa ne uspijeva položiti ključne predmete prve godine studiranja. (6) Na problem neadekvatnosti tehnološke opremljenosti škole se nadovezuje problem nedostatnih kompetencija predmetnih nastavnika za provođenje moderne, inovativne i interaktivne nastave. Nastavnici nemaju dovoljno iskustva u suvremenim metodama poučavanja usmjerenima na učenike i ishode učenja. (7) Gimnazijski kurikulum nije interdisciplinaran i ne omogućava povezivanje znanja različitih predmeta. Uz to, prosječan broj predmeta po školskoj godini je 16, što je znatno više od obrazovnog sustava npr. Njemačke, gdje se raspon predmeta kreće od 10-12. (8) Prisutna je i nedovoljna suradnja s fakultetima i ostalim znanstvenim/obrazovnim ustanovama. Na temelju prethodno iznesenih problema i u skladu s ciljevima Poziva, određena su dva specifična cilja ovog projekta: (a) Izrađen novi fakultativni kurikulum IV. gimnazije i razvijeni novi interdisciplinarni kurikulumi fakultativnih predmeta iz STEM područja te (b) unaprijeđeni kadrovski i materijalni kapaciteti IV. gimnazije te ostvaren učinkovit i održiv razvoj učeničkih i nastavničkih kompetencija kroz edukacije i nužno opremanje.

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta
Izrada novih fakultativnih STEM kurikuluma ima dugoročne reperkusije, kako na dionike, tako i na širu društvenu zajednicu. Naime, ovaj projekt nije svrha sam sebi, već je njegova održivost aksiom na kojem isti počiva.(1) Glavni dugoročni utjecaj izrade fakultativnih STEM kurikuluma je povećanje interesa gimnazijalaca za prirodoslovljem. Upravo zato se očituje vrijednost ovog projekta jer će on dugoročno inicirati veću zainteresiranost za prirodoslovljem, a što će posljedično generirati veći broj studenata upisanih na STEM studijske programe i smanjenje deficita prirodoslovnih kadrova na tržištu rada.(2) U skladu s navedenim, jako bitna determinanta je i diseminacija, odnosno predstavljanje projekta široj društvenoj zajednici. Ova aktivnost sadrži jednu od ključnih komponenti održivosti jer će ona pomoći osvješćivanju brojnih aktera o potrebama tržišta rada i prilikama koje se na njemu pružaju (3) Jedan od elemenata održivosti je sudjelovanje nastavnika nositelja projekta i partnerskih stručnjaka pri izradi novih kurikuluma. Nastavnici će pritom steći nove, moderne kompetencije iz prirodoslovlja koje ostaju trajno dobro, kako samih nastavnika, tako i gimnazije. Stečene kompetencije nadilaze vremenski okvir projekta jer postaju osnova za buduću reformu gimnazijskog kurikuluma koja je najavljena strategijom Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta 2014.-2016.(4) Budući učenici ove škole će također konzumirati benefite novostečenih nastavničkih kompetencija jer se iste mogu lako implementirati u postojeći gimnazijski kurikulum. Također, nastavnici koji će steći nove kompentecije postaju konkurentniji na tržištu rada što ide u prilog povećanju mobilnosti kao jednog od ciljeva strateškog dokumenta Europa 2020.(5) Održivost je izražena i po pitanju stručnjaka fakulteta partnera koji će biti dio radne skupine. Naime, oni će steći uvid u preferencije, želje i potrebe gimnazijalaca sklonih prirodoslovlju, što kasnije mogu iskoristiti u prilagođavanju sadržaja fakultetske nastave potrebama ciljne skupine. (6) Projekt izrade fakultativnih STEM kurikuluma predviđa nabavku opreme neophodne za optimalnu implementaciju nastave. Ta oprema će nakon razdoblja trajanja projekta ostati u trajnom vlasništvu škole što otvara brojne mogućnosti njene primjene u budućnosti.
Informacija o provedbenim kapacitetima korisnika i odabiru partnera
Projektni konzorcij se sastoji od prijavitelja, IV. gimnazije te ključnih partnerskih institucija, a to su Medicinski fakultet Split (MF), Prirodoslovno-matematički fakultet Split (PMF) i Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu (OSS). Svaki od projektnih partnera je pomno izabran i motiviran za provedbu ovog projekta, u svrhu ostvarenja ciljeva projekta i poziva. Temeljna djelatnost IV. gimnazije je odgoj i obrazovanje za stjecanje srednje školske spreme i stjecanja znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja izvođenjem programa opće gimnazije. Provođenje nastavnog programa je zadaća 58 nastavnika, a 12 ostalih zaposlenika osigurava optimalno funkcioniranje škole. Učenici koji upisuju ovu školu su redovito oni koji su primarno obrazovanje apsolvirali najboljim ocjenama. MF ima četiri nastavna programa: Medicina, Dentalna medicina, Farmacija i Medicina na engleskom jeziku. Na fakultetu su dolično razvijeni znanstvenoistraživački rad i međunarodna suradnja u nastavi i znanosti. Bitno je naglasiti kako značajan broj učenika gimnazije prijavitelja upisuje upravo MF što daje dodatnu dozu relevantnosti odabira ovog fakulteta kao projektnog partnera. Među uspješnim EU projektnim prijavama ove ustanove se ističe „ Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“. Projekt je u tijeku i iznosi 6.1 milijuna kuna, a navedena sredstva se koriste za nadogradnju postojeće istraživačke opreme, kao i za jačanje ljudskih resursa. Među djelatnosti OSS-a su visoko obrazovanje - ustrojavanje i izvođenje stručnih studija u znanstvenim područjima društvenih i tehničkih znanosti; izvođenje programa stalnog usavršavanja u sklopu cjeloživotnog stručnog obrazovanja i usavršavanja u znanstvenim područjima društvenih i tehničkih znanosti; pružanje stručnih i znanstvenih konzultacija; laboratorijska ispitivanja. Po izvrsnosti znanstveno-istraživačkog rada PMF je aktivno prisutan u Europskom istraživačkom prostoru kroz sudjelovanje u međunarodnim znanstveno-istraživačkim i tehnologijskim projektima te organizacijom znanstvenih i stručnih skupova. PMF ima bogato iskustvo u prijavi i provedbi projekata Europske unije, među kojima se ističe „Competitive croatian higher education for better employment“ u kojim je fakultet dobio 3.025.000 kuna sredstava s ciljem istraživanja sustava priznavanja i vrednovanja neformalnog učenja u zemljama EU te poticanja cijeloživotnog učenja s fokusom na inovativno samozapošljavanje.

Ciljevi projekta

Cilj 1

Izrađen je novi fakultativni kurikulum IV. gimnazije i razvijeno novih 5 interdisciplinarnih kurikuluma fakultativnih predmeta iz STEM područja:

Učenjem predmeta Mikroračunala u fizici kao fakultativnog predmeta u gimnazijskom programu koji nadopunjuje nastavu fizike i informatike stječu se znanja i vještine potrebne u razumijevanju pojava u svakodnevnom životu, ali i znanja potrebna za razumijevanje i upravljanje tehnologijom koja nas okružuje. U skladu s tim, odgojno-obrazovni ciljevi ovog predmeta su poticanje interesa za mikroračunalne koncepte i stjecanje temeljnih znanja potrebnih za razumijevanje prirodnih fenomena I koncepata.

Zainteresirani učenici 2. i 3. razreda gimnazijskog programa će se kroz Fakultativni predmet Zvuk I biofizika slušanja osposobiti za uporabu mikroračunalne tehnologije u svrhu istraživanja fenomena vezanih za zvuk i biofiziku slušanja. Obuhvaćeni sadržaji će učenike potaknuti na promišljanje o čovjekovoj povezanosti s tehnologijom, utjecaju koji tehnologija ima na čovjeka, rizicima, prednostima i mogućnostima.

Predmet in-vitro razvija znanja i vještine koje omogućuju razumijevanje vrlo kompleksnog koncepta života kao takvog, njegovog položaja u prostoru i vremenu. Učenje predmeta in-vitro zbog toga posebno pridonosi i razumijevanju održivosti. Kroz ovaj predmet učenik će dodatno razviti sistematičnost, radne navike, timski rad vezan uz prirodoznanstveni pristup. Učenik će usvojiti poštovanje prema životu, razvijanjem empatije prema drugim živim bićima i odgovornosti za očuvanje prirode.

Kroz učenje predmeta Eksperimentarij učenik će razviti istraživačke kompetencije temeljene na znanstvenim principima izvođenjem kemijskih eksperimenata. Kemiju kao znanost koja se bavi proučavanjem građe, sastava i pretvorbi tvari, povezat će s ostalim prirodnim znanostima obzirom na područja koja proučavaju.

Suvremena dostignuća u znanosti o životu, poput proteomike, metabolomike, genomike omogućila su i veliki napredak u području znanosti o hrani i utjecaju prehrane na zdravlje pojedinca. Znanost o hrani predstavlja vrlo kompleksno, interdisciplinarno područje. Edukacija učenika u području nutricionizma je od vitalnog je značaja za njihovo psihofizičko zdravlje, ali i za razvitak društva u cjelini jer se prevencijom direktno smanjuju troškovi liječenja i održava se broj radno sposobnih ljudi.
Predmet Nutricionizam i Mediteranska prehrana razvija znanja i vještine koje omogućuju razumijevanje vrlo kompleksnog koncepta zdravlja kao takvog, očuvanja homeostaze (dinamičke ravnoteže) organizma, te važnosti zdravlja pojedinca za napredak društva i cjelini i za očuvanje reproduktivne uloge čovjeka.
Definirana su 3 koncepta koje proizlaze iz konceptualnog okvira prirodoslovnog područja nacionalnog kurikuluma:
•Procesi i međuovisnosti u prehrani i zdravlju
•Oblici rada i korištenje laboratorijskih alata
•Prirodoznanstveni pristup

Cilj 2

Unaprijeđeni kadrovski i materijalni kapaciteti IV. gimnazije te ostvaren učinkovit i održiv razvoj učeničkih i nastavničkih kompetencija kroz edukacije i nužno opremanje.

Partneri

O projektnim partnerima
mmlogo1

IV Gimnazija Marko Marulić

Zagrebačka 2, 21000 Split ured@gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr http://www.gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr/
strucni-logo

Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije

Kopilica 5, 21000 Split referada@oss.unist.hr www.oss.unist.hr
pmfst-logo

Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Teslina 2, 21000 Split www.pmfst.unist.hr
mfst_logo

Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Šoltanska 2, 21000 Split office@mefst.hr
www.mefst.unist.hr

PREUZIMANJA

Preuzmite nastavne i promotivne materijale te elemente vizualnog identiteta projekta

Nastavni materijali
Mikroelektronika u fizici Zvuk i biofizika slušanja In Vitro Eksperimentarij Nutricionizam i Mediteranska prehrana
Kurikulum

PDF      Word

PDF     Word PDF     Word PDF     Word PDF     Word
Skripta PDF EPUB PDF EPUB PDF EPUB PDF EPUB PDF EPUB

Preuzimanje Epub čitača
               
Pc-WindowsAndroidIOS Mac
Preuzmi Epub Epub Epub Epub
Vizualni identitet

Preuzmite logotipove i knjigu grafičkih standarda projekta MKMG.

Knjiga grafičkih standarda - MKMG   MKMG logo crni   MKMG logo CMYK   MKMG logo RGB   MKMG logo bijeli
Promotivni materijali
               
BrošuraLetakPlakat Banner
Preuzmi PDF PDF PDF PDF